E-learning
kursy dofinansowywane
Denis' School Sp. z o.o.
ul. Młynarska 7
01-205 Warszawa
+48 22/ 241 12 12
+48 22/ 241 12 13
biuro@denisschool.com.pl

NIP: 525-21-28-179,
REGON: 014993786

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000026390,
Kapitał zakładowy 50 000 zł.

Kursy EFS

Realizacja projektu zakończona

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

 

Podniesienie poziomu kompetencji językowych w MŚP działających na rynkach europejskich

        

     

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Firma Denis’ School Sp. z o. o. w Warszawie otrzymała dofinansowanie do projektu zatytułowanego „Podniesienie poziomu kompetencji językowych w MŚP działających na rynkach europejskich”  w I terminie II edycji konkursu ogłoszonego przez PARP - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

 

 

 

Założenia programowo - organizacyjne dotyczące szkoleń językowych z języka angielskiego i rosyjskiego

 


Tytuł projektu


Podniesienie poziomu kompetencji językowych w MŚP działających na rynkach europejskich


Nazwa programu

 

Program - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Schemat A - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr 
 


Adresaci szkoleń

 

Uwaga!

 

Od VI.2006 r. szkolenia w ramach projektu oferujemy także dla dużych firm.


Program szkoleń językowych
z języka angielskiego i rosyjskiego został przygotowany dla firm:

 • małych i średnich: produkcyjnych, usługowych, handlowych i in. z różnych branż
 • które aktualnie współpracują bądź planują rozpoczęcie współpracy z kontrahentami zagranicznymi (eksport/import dóbr i usług, przedstawicielstwo/filia za granicą, itp.),
  w szczególności w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej
 • z terenu Warszawy i najbliższych okolic

Do udziału w szkoleniach językowych zapraszamy:

 • pracowników liniowych i specjalistów, gł. z działów uczestniczących lub związanych w bezpośredni czy pośredni sposób z operacyjną działalnością na rynkach zagranicznych (eksport, marketing, rozliczenia zagraniczne, transport, logistyka)
 • kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, w tym zarządzającą i nadzorującą kontakty zagraniczne firmy.

 


Cele szkolenia:


 • podniesienie ogólnej kompetencji językowej w celu uzyskania praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych, a tym samym podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych pracowników
 • wykształcenie umiejętności rozumienia i samodzielnego przygotowywania przekazów pisemnych/tekstów z użyciem zróżnicowanych struktur gramatycznych i leksykalnych
 • doskonalenie języka jako narzędzia komunikacji międzykulturowej ułatwiającego poznanie i zrozumienie innych kultur oraz nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych i dzięki temu
 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych i pozycji konkurencyjnej firmy na rynku
 • w grupach tzw. zamkniętych, tj. złożonych wyłącznie z pracowników  danej firmy; liczebność grupy na danym poziomie zaawansowania - 10 osób.

 • poza godzinami pracy,  w wymiarze 2 x 90 minut  w tygodniu, w dniach uzgodnionych z zainteresowaną firmą.

 


Czas trwania
i tryb szkolenia:


Szkolenia będą prowadzone:

 • w układzie semestralnym, począwszy od X.2005. do XII.2007, czyli na przestrzeni 5 semestrów. Firma może skierować swoich pracowników tylko na 1 dowolnie wybrany semestr języka angielskiego lub/i rosyjskiego lub na więcej, maksymalnie na 5 semestrów, w zależności od potrzeb.
  Planowane terminy rozpoczęcia / zakończenia poszczególnych semestrów:
  I semestr: od września/października 2005 do grudnia 2005/stycznia 2006.
  II semestr: od stycznia/lutego 2006 do kwietnia/maja 2006
  III semestr: od września/października 2006 do grudnia2005/stycznia 2007
  IV semestr: od stycznia/lutego 2007 do kwietnia/maja 2007
  V semestr: od września 2007 do grudnia 2007
  Na jeden semestr przewidziane jest 60 godzin lekcyjnych (po 45 minut).

 


Program szkolenia:

 

 • Program szkoleń językowych z języka angielskiego i rosyjskiego został przygotowany dla osób na poziomach podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych, obejmujących łącznie 8 poziomów kompetencyjnych od A1 (początkujący) do C2 (zaawansowany biegły) - wg skali poziomów opracowanej przez Radę Europy i ujętej w Common European Framework.
 • Cykl szkoleniowy na każdym poziomie zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki (1 rok szkoleniowy), co oznacza odbycie 120 godzin nauki języka, umożliwiające przejście słuchacza na kolejny wyższy poziom zaawansowania.
 • Program szkolenia językowego w sposób zintegrowany obejmuje naukę języka ogólnego i biznesowego w ramach ścieżek tematycznych, z uwzględnieniem potrzeb specjalizacji zawodowej.

 


Metody nauczania:


Podejście komunikacyjne

 • umożliwia uczestniczenie słuchacza w możliwie dużej ilości sytuacji, organizowanych przez nauczyciela, zbliżonych do naturalnych, występujących w naszym życiu codziennym, osobistym i zawodowym
 • prezentacja nowego materiału językowego jest najczęściej sytuacyjna i wizualna
 • język polski jest wyeliminowany lub ograniczony do niezbędnego minimum
 • ćwiczenia lekcyjne nauczyciel projektuje w taki sposób, aby odzwierciedlały autentyczną komunikację językową
 • głównym celem nie jest 100% poprawność wypowiedzi, ale stworzenie sytuacji, w której poziom informacji między słuchaczami nie jest jednakowy i każdy z nich ma chęć przekazania drugiej osobie pewnych treści i załatwienia pewnych spraw dla osiągnięcia założonych celów nauczyciel wprowadza zróżnicowane formy pracy: dialogi, symulacje, role-plays, gry, zabawy, zgadywanki, dyskusje.


Metoda funkcjonalno - skojarzeniowa

 • uzupełnia w/w podejście komunikacyjne w nauczaniu języka angielskiego w celu urozmaicenia zajęć
 •  zwrócenia uwagi nie tylko na skuteczność przekazu, ale też i na jego formę.
 • nauczyciel rozwija w słuchaczach kompetencję komunikacyjną i lingwistyczną, stosując w trakcie lekcji różne układy komunikacyjne: pracę w parach otwartych i zamkniętych, pracę w grupach.

 


Pomoce dydaktyczne:


Podręczniki kursowe:

Język angielski - Książka o gramatyce, Leksykon, Zeszyt ćwiczeń, kasety

Język rosyjski - Biznesmeni mówią po rosyjsku i kaseta audio, Kontakty w biznesie i kaseta audio

 

Materiały uzupełniające: zestaw dodatkowych pomocy drukowanych: teksty źródłowe z różnych wydawnictw (np. język angielski - International Express, język rosyjski - „Wzory listów i dokumentacji handlowej we współczesnym języku rosyjskim”), prasa ekonomiczna, materiały dostępne on-line.

 

Środki audiowizualne:

kasety audio/płyty CD, kasety video.

 


Lektorzy:


Zajęcia prowadzą lektorzy z pełnymi kwalifikacjami w zakresie wykształcenia, tj.

 • z dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie filologii, lingwistyki czy nauczycielskiego kolegium językowego, a dodatkowo.
 • uznanymi certyfikatami językowymi (np. CAE, CPE), ukończonymi kursami  i warsztatami metodycznymi.
 • ukończonymi lub są w trakcie studiów o charakterze biznesowym, np. w zakresie  integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, doradztwa personalnego oraz co najmniej 2 - letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej, w tym w nauczaniu osób dorosłych, w firmach.

 


Miejsce szkolenia:


Szkolenie odbywa się w salach zajęciowych udostępnionych (nieodpłatnie) przez firmę korzystającą ze szkolenia wraz z wyposażeniem sali zajęciowej w minimum tablicę suchościeralną i magnetofon/odtwarzacz CD, w miarę potrzeb i możliwości magnetowid i telewizor.

 


Kwalifikacja słuchaczy
do grup zajęciowych:


Kwalifikacja
do grup zajęciowych odbywa się na podstawie:

 • testowania wstępnego pisemnego (Placement Test) i
 • testowania ustnego, łącznie z analizą potrzeb słuchaczy

 - przeprowadzanego przez Konsultanta ds. nauczania języka angielskiego lub Konsultanta ds. nauczania języka rosyjskiego

- w siedzibie firmy zamawiającej szkolenie lub w siedzibie szkoły Denis’ School
- w uzgodnionym wspólnie terminie

 (testowanie wstępne nie dotyczy osób dopiero rozpoczynających naukę języka).

Celem testowania wstępnego jest rozpoznanie aktualnych umiejętności językowych słuchaczy oraz ich szczególnych potrzeb odnośnie treści programowych, rozwoju poszczególnych umiejętności językowych, preferowanych metod i stylu uczenia się czy preferencji organizacyjno - czasowych uczestnika, by w efekcie słuchacz znalazł się w odpowiedniej grupie kursowej.

 


Raportowanie przebiegu
i wyników szkolenia:


Dla pracodawcy:

 • miesięcne raporty o frekwencji słuchaczy w zajęciach
 • raporty semestralne o przebiegu kursu i postępach słuchaczy (w przypadku kursu dłuższego niż 1 semestr)
 • raporty o przebiegu kursu i postępach słuchaczy na zakończenie kursu

Dla słuchacza:

 • raport zawierający opisową ocenę uzyskanych na kursie umiejętności
 • certyfikat ukończenia kursu

 

 

 

  Denis' School to...
Szkoła z 2-krotnym Certyfikatem Jakości PASE
Szkoła z akredytacją Kuratora Oświaty
Lider Przedsiebiorczości 2005 roku
Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny TELC
Członek - założyciel PIFS
Kodeks Dobrych Praktyk
strona główna
publikacje
mapa serwisu
»  Nowoczesna Firma
  www.nf.pl
»  Instytut Zarządzania
  www.instytut.org.pl
»  PSZK
  www.pszk.org.pl
Już wkrótce
zapraszamy do badania
   aktualności   |   o firmie   |   oferta   |   lektorzy   |   kontakt   |   english